ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, October 9, 2013

ေနာ္ေ၀နွင့္ ျမန္မာ မထသ အဖြဲ ့ေတြ ့ဆံု

ေနာ္ေ၀ နိုင္ငံမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေလ့လာသူမ်ားအား ပို ့ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အဖြဲ ့ ျမိဳ ့နယ္ အဆင့္ သမဂ`ဂ နွင့္ ယေန ့ နံက္ ၇း၃၀ တြင္ေတြ ့ဆံု နိုင္ရန္ LRDP  မွ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment