ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Friday, January 10, 2014

အလုပ္သမားေရးရာ

နယူဇီလန္မွ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ တစ္ဦး အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ျပဳရန္ ALR နွင့္ LRDP ဦးေဆာင္သူမ်ားနွင့္ လာေရာက္ေတြ ့ဆံု စဥ္

No comments:

Post a Comment