ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, January 26, 2014

အမွတ္၂ အထည္စက္ရံု(ပလိပ္) ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ႕

ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၄ တြင္ အမွတ္၂ အထည္စက္ရံု(ပလိပ္) ရွိ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ
မႏၱေလးတိုင္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီး ဦးသန္းစိုးျမင့္ မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လာေရာက္စကားေျပာၾကားျပီး ဝန္ထမ္းမ်ားနွင့္  နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ဆႏၵျပပဲြအား ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။

 အမွတ္၂ အထည္စက္ရံု (ပလိပ္)ဝန္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ရတဲ့အေျခအေန မွာ
လုပ္သက္ နွစ္ ၃၀နီးပါး ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး နိုင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။။ ရန္ကုန္ BOC ၊ ေခ်ာ္တြင္းကုန္း မွ  ပလိပ္ကို ေျပာင္းေရႊ ့ေရာက္လာသူေတြျဖစ္သည္။သက္ျပည့္ပင္စင္စားဘဝ ေရာက္ခါနီးမွ ပင္စင္မရ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းအျဖစ္ေျပာင္းေ႐ြ႕ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဝန္ထမ္းေတြ ေနရတဲ့ ေနရာမွာ ဂိုေထာင္တခုတြင္ျဖစ္ျပီး အကာရန္မရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္။


No comments:

Post a Comment