ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, January 14, 2014

LRDP မွအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြမ္းရည္ျမွင့္ျခင္းနွင့္ ေမြးထုတ္ေပးျခင္း အစီအစဥ္


၁၉၆၂ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္မွန္ေသာပထမဆံုးေသာ ျမန္မာျပည္၏ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ ကိုသန္ ့ဇင္ဦး နွင့္ ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ ဂံုနီစက္ရံုအတြင္းေရးမွဳး နယ္စပ္တြင့္ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရေသာအထည္ခ်ဳပ္ သမဂၢ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ SGS မွ ဥကၠဌ တို ့မွ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျပန္လည္ ပို ့ခ်ႀကျပီး အစုလိုက္ သမဂၢဖြဲ ့စည္းျခင္းကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကပါသည္။(LRDP နွင့္ ႀသစႀတီးလ်နိုင္ငံ ACTU တို ့ ပူးေပါင္း ကာ အလုပ္သမားမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္မားေရးသင္တန္းကို ၁၂-၁-၂၀၁၄ တြင္ ေရႊျပည္သာျမိဳ ့နယ္ ပုလဲလမ္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနွင့္ အလုပ္သမား မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။)

No comments:

Post a Comment