ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Tuesday, January 14, 2014

LRDP နွင့္ ႀသစႀတီးလ်နိုင္ငံ ACTU တို ့ ပူးေပါင္း သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္မားေရးသင္တန္း

LRDP နွင့္ ႀသစႀတီးလ်နိုင္ငံ ACTU တို ့ ပူးေပါင္း ကာ အလုပ္သမားမ်ား အရည္အေသြးျမွင့္မားေရးသင္တန္းကို ၁၂-၁-၂၀၁၄ တြင္ ေရႊျပည္သာျမိဳ ့နယ္ ပုလဲလမ္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္ ။ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားနွင့္ အလုပ္သမား မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။ သင္တန္းတြင္ စုေပါင္းသင္ႀကားသည့္စနစ္ျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တုိင္ မိမိတို ့သမဂၢကို မိမိတို ့ဦးေဆာင္ နိုင္ရန္ လက္ေတြ ့ျပန္လည္ပို ့ခ်ရမွဳမ်ားေလ့က်င့္ေပးခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment