ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, February 9, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာမွရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္သမားေရးရာ သို ့အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာ ဆင့္ပြါး

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟို အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ မွ အလုပ္သမားတို ့ရဲ့အခြင့္အေရးကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ဖို ့ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္ဆင့္မွာ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားေရးဆိုင္ရာကို ပါတီရဲ့မူ၀ါဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ၈-၂-၂၀၁၄ မွာ ရန္ကုန္တိုင္းအလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္း အေႀကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ့ILO ျပဌါန္း မ်ားအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံက ၁၉၅၅ မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ ျပဌါန္းခ်က္ -၈၇ အေႀကာင္းကို အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္၍ သင္တန္းမ်ားဆင့္ပြါးပို ႔ခ်နိုင္ရန္ ဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

No comments:

Post a Comment