ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, February 2, 2014

LRDP နွင့္အတူ သင္တန္းေပးေနသည့္ ILO မွ TOT ဆင္း အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေတာင္ဒဂံု စက္မွဳဇံုသို ့ အလုပ္သမား သမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္ သည့္ LRDP တို ့ မွာ သြားေရာက္သင္တန္းေပးခဲ့သည္ ပင္လယ္ကူးသေဘာၤသားမ်ားသမဂ`၈မွ တြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဳး ကို ရဲ၀င္းထြန္း SGS မွ ဥကၠဌ နွင့္ အတြင္းေရးမွဳး ၊ အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ ကိုရဲ၀င္းနိုင္ တို ့မွလည္း ILO မွ TOT ဆင္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ နည္းစနစ္က်စြာ အလုပ္သမားမ်ားအား ၄င္းတို ့အခြင့္အေရး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ဆင့္ပြါးေပးခဲ့သည္

No comments:

Post a Comment