ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, February 16, 2014

လိွဳင္သာယာစက္မွုဇံု သို ့ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္သည့္သင္တန္းကို LRDP မွ ေဆာင္ရြက္

က်မတို ့LRDP မွ ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားစြမး္ရည္ျမွင့္သင္တန္းကို ယေန ့ လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇံုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖိနပ္စက္ရံု ၊အထည္ခ်ဳပ္ အေျခခံသမဂၢ နွင့္ ရံုးလုပ္ငန္း ရွိ အလုပ္သမားမ်ားတက္ေရာက္ႀကသည္။ သင္တန္းပို ့ခ်ျခင္း က္ု အဖြဲ႔၀င္ ၆၀၀ေက်ာ္ရွိသည့္ ဂံုနီစက္ရံု အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဳး မွ ၄င္းေကာင္း SGS အတြင္းေရးမွဳးမွလည္းေကာင္း LRDP အတြင္းေရးမွဳး နွင့္ ဥကၠဌ တို ့မွ ၀ိုင္း၀န္းပို ့ခ်ခဲ့သည္။


No comments:

Post a Comment