ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Saturday, February 2, 2013

ျမန္မာျပည္ကို ေျခခ်ျပီး တစ္ပတ္ျပည့္သည္နွင့္ --

က်မ အိေရႊစင္ညြန္ ့သည္ ျပည္ပတြင္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား အိုင္အယ္အို နွင့္ ျမန္မာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ၆နွစ္ႀကာ ေလ့လာ ဆည္းပူး သင္ယူျခင္းသင္ႀကားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၂ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၈ တြင္ အမိ ျမန္မာျပည္သို ့ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာျပီး ေက်ာင္းသားနိုင္ငံေရး ပါတီနိုင္ငံ ေရး လုပ္ခဲ့သည့္ ကာလ တစ္ေလ်ာက္ အေျခခံျပည္သူလူထု လက္ထဲသို ့ က်မအေနနွင့္ မည္သည့္ အရာမွ လက္ဆင့္ကမ္းမေပးနို္င္ ေသးဟု သံုးသပ္ ၍ အလုပ္သမားထုအား၄င္းတို ့အခြင့္အေရးသိရွိနားလည္နိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား လက္ဆင့္ကမ္းမည္ အဖိနွိပ္ခံ အလုပ္သမားထု ဘ၀ ဖက္မွရပ္တည္မည္ဟူေသာယံုႀကည္ခ်က္ ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သို ့ျပန္ေရာက္ျပီး ရရက္ အႀကာတြင္ဤပံုပါလြတ္လပ္ေသာအလုပ္သမားသမဂ`ဂမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို စုေပါင္းဦးေဆာင္မွဳျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းနိုင္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment