ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Wednesday, February 27, 2013

ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းအား အလုပ္သမား ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္ မွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ စိတ္အားေငြအားအႀကံဥာဏ္ အားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီ ရပ္တည္
ေပးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ မိသားစု ဆရာ၀န္ ျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းအား အလုပ္သမား ေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္ မွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဖြဲ ့၀င္မ်ားအပါအ၀င္ လူထု အက်ိဳးသယ္ပိုးေနေသာ သူမ်ားအား အခမဲ ့ေဆးကုသေပးေနသည့္ ဆရာႀကီး ၏ ဘားလမ္းေဆးခန္းတြင္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္အားေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment