ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, February 25, 2013

ဦးသူရိန္ေအာင္မွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ကို ဦးေက်ာ္သူအားေပးအပ္ခဲ့ရာ

က်မတို ့အလုပ္သမားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားကြန္ယက္ မွ ဦးစီးက်င္းပေပးေသာ အလုပ္အမားမ်ားအတြက္ အလုပ္၇ံုေဆြးေႏြးပြဲ ၂ရက္တာ တြင္ စားစရိတ္ အားလံုး တည္းခို စရိတ္အားလံုး ကူညီေပးခဲ့ေသာ နာေရးကူညီမွဳအသင္းအားေလးစားဂုဏ္ျပဳေသာအား ျဖင့္ ကြန္ယက္အဖြဲ ့၀င္ ဦးသူရိန္ေအာင္မွ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ကို ဦးေက်ာ္သူအားေပးအပ္ခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္သူမွ လက္ခံ ရယူေသာပံုျဖစ္ပါသည္ ။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ႀကည္နူးနိုင္ႀကပါေစ

No comments:

Post a Comment