ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Sunday, March 23, 2014

အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ အလုပ္သမားသမဂၢဟူသည္ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပ နိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း


No comments:

Post a Comment