ပင္မစာမ်က္ႏွာမ်ား

Monday, March 3, 2014

NLD ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္ ရံုးမွာ မတ္လ (၁) ရက္ေန ့က ခရိုင္အလုပ္သမားေရးရာ အတြက္ အလုပ္သမားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ေတြ မွာ အေျခခံ အရည္အေသြးနဲ ့ယံုႀကည္ခ်က္ ရွိျပီးတာေႀကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းကို တရက္တာရွင္းျပရံုနဲ ့ သူတို ့ကိုယ္တိုင္ အလုပ္သမားေရးကို တက္ႀကြစြာ ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပနိုင္တာေတြ ေတြ ့ရတယ္ ။ ေႀကနပ္စရာေကာင္းတဲ့ ဆင့္ပြါးသင္တန္းတခုပါပဲ ။

ဗဟို အလုပ္သမားေရးရာမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို တိုင္း ခရိုင္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားမွ ျပန္လည္ဆင့္ပြါးနိုင္ျပီျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment